63 آگهی مزایده عمومی شماره 96/8
«بسمه تعالي»
«« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 8/96)
دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران
 موضوع مزایده: یک دستگاه لیفتراک برقی 2 تنی مستعمل مدل CHLORIDE
 مهلت خرید اسناد و ارائه پیشنهاد: از زمان انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخه 29/8/96
محل دریافت اسناد مزایده:واحد چاپ و تکثیر شیلات مازندران به نشانی بابلسر خیابان شریعتی طبقه همکف و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و سایت اداره کل شیلات مازندران.
محل تحویل پیشنهاد قیمت: اداره کل شیلات مازندران طبقه چهارم دبیرخانه حراست. زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات:رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ30/8/96 در دفتر کار مدیر کل شیلات مازندران.
دکتر رستمی
مدیر کل شیلات استان مازندران

دانلود فایل پوستی

تاریخ انتشار: 11:48:48 1396/08/16
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه