258 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 97/3
بسمه تعالی
(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره۹۷/3)
دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران
موضوع مناقصه:خدمات آمارگیری و نظارت بر صید انواع آبزیان دریایی(ماهیان استخوانی) در سال 97
محل اجرا:50 شرکت تعاونی پره استان مازندران
محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران
مبلغ برآورد مناقصه:5,455,529,646 ریال
تضمین شرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکی به مبلغ 272,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد:از زمان انتشار آگهی به مدت ۵ روز
مهلت تحویل پیشنهادها :تاپایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/07/25
زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ 97/07/26
محل دریافت اسناد مناقصه:سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms
شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت :۲۰۰۹۷۴۲۳۴۰۰۰۰۰۳
محل تحویل پاک الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم
ولی اله محمدزاده
سرپرست اداره کل شیلات استان

دانلود فایل پوستی

تاریخ انتشار: 9:38:43 1397/07/11
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه