مزایده و مناقصه‌های شیلاتی

آگهی مزایده عمومی شماره 97/7

«« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 97/7) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران موضوع مزایده: 1- تعداد 6دستگاه خودرو نیسان پیکاب مستعمل 2- تعداد 13خودرو اسقاطی محل اجرا: اداره کل شیلات مازندران پیش پرداخت شرکت در مزایده: 10 درصد مبلغ پیشنهادی مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/10/1زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 8 صب ...
11:13:5 1397/09/18

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 97/3

بسمه تعالی (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره۹۷/3) دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه:خدمات آمارگیری و نظارت بر صید انواع آبزیان دریایی(ماهیان استخوانی) در سال 97محل اجرا:50 شرکت تعاونی پره استان مازندرانمحل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران مبلغ برآورد مناقصه:5,455,529,646 ریال تضمین شرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکی به مبلغ 272,۰۰۰,۰۰۰ ریال مهلت دریافت اس ...
9:38:43 1397/07/11

موضوع مناقصه : واگذاری خدمات عمومی فضای سبزو باغبانی اداره کل شیلات مازندران بصورت حجمی درسطح 4/8 هکتار.

موضوع مناقصه : واگذاری خدمات عمومی فضای سبزو باغبانی اداره کل شیلات مازندران بصورت حجمی درسطح 4/8 هکتار. بسمه تعالی (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره97/2) دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه:واگذاری خدمات عمومی فضای سبز و باغبانی اداره کل شیلات استان مازندران بصورت حجمی در سطح 4/8 هکتار محل اجرا:اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان) محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران مبلغ برآورد مناقصه:2.917.037.060 ریال تضمین شرکت در مناقصه ...
8:3:58 1397/03/05

آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/10

آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/10 بسمه تعالی"تجدید آگهی مناقصه عمومی"یک مرحله ای شماره 96/10دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندرانموضوع مناقصه: اجاره تعداد 16 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریتهای اداریمحل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان)محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندرانمبلغ برآورد مناقصه: 3800000000تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 190000000ریا ...
9:27:49 1397/02/01
رفتن به بالای صفحه