مزایده و مناقصه‌های شیلاتی

«« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 98/3)

«« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 98/3) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران موضوع مزایده:فروش دو فروند شناور تعدیلی مستقر در بندر صیادی امیرآباد مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/5/30 زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 98/5/31 محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدر ...
11:43:20 1398/05/26

((آگهی تجدیدمزایده)) (یک مرحله ای شماره98/2)

بسمه تعالی ((آگهی تجدیدمزایده)) (یک مرحله ای شماره98/2) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مزایده: فروش ماهیان تازه و منجمد محل اجرا:مرکز تکثیر و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت و اداره کل شیلات مازندران پیش پرداخت شرکت در مزایده: 10 درصد مبلغ پیشنهادی مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز دوشن ...
11:41:1 1398/05/26

((آگهی مزایده)) (یک مرحله ای شماره98/1)

((آگهی مزایده)) (یک مرحله ای شماره98/1) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مزایده: فروش ماهیان تازه و منجمد محل اجرا: مرکز تکثیر و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت و اداره کل شیلات مازندران پیش پرداخت شرکت در مزایده: 10 درصد مبلغ پیشنهادی مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 4 روز مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/05/13زمان بازگشایی پیشنهادها: رأس ساعت 9 صبح ...
7:37:52 1398/05/03

آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 98/3

بسمه تعالی ((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره 98/3) دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه: شیل گذاری (احداث استخر های کمک به تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی) محل اجرا: سایت بندر صیادی امیرآباد محل تأمین اعتبار: سازمان مدیریت برنامه ریزی استان مازندران مبلغ برآورد مناقصه: 3.350.000.000 ریال تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 167.500.000ریال مهلت دریافت اسن ...
7:38:46 1398/03/30

((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره 98/2)

((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره 98/2) دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه: واگذاری خدمات عمومی فضای سبز و باغبانی اداره کل شیلات استان مازندران بصورت حجمی در سطح 4/8 هکتار محل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان) محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران مبلغ برآورد مناقصه: 2.505.593.312 ریال تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 125.000.000 ریال مهلت د ...
8:51:47 1398/02/11
رفتن به بالای صفحه